INNEHÅLL

Ordböcker och frasbank
Referenser och litteraturlista
Akademiskt skrivande och skrivprocess
Språkriktighet
Handledningar för uppsatser och rapporter
Mer om skrivande och typografi

Ordböcker och frasbank

Svenska Akademiens ordböcker

Svenska.se – här söker du i tre ordböcker samtidigt:

 • SAOL, Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, som är den inofficiella normen för stavning och böjning av svenska ord. SAOL finns också som gratis app för iOS och Android.
 • SO, Svensk ordbok, som är en mycket användbar ordbok som talar om vad uppslags­orden betyder och hur de används. SO finns också som gratis app för iOS och Android. I de digitala versionerna av Svensk ordbok finns andra upplagan av ordboken från 2021.
 • SAOB, Svenska Akademiens ordbok, som är en historisk ordbok och ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter, från 1521 och framåt.

De här klassiska ordböckerna finns förstås i tryckt form också: 

 • SAOL: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 14 uppl. 2015. Stockholm: Svenska Akademien.
 • SO: Svensk ordbok. Utgiven av Svenska Akademien. 1 uppl. 2009. Stockholm: Norstedt [distributör].
 • SAOB: Ordbok över svenska språket. (1893-). Lund: Gleerupska universitetsbokhandeln [distributör]. SAOB är ett omfattande verk som består av närmare 40 band.

Fler ordböcker, uppslagsverk och webbtjänster

 • Nationalencyklopedin består av flera delar, bl.a. uppslagsverket och ordböcker. Uppslagsverket är baserat på vetenskaplig grund och värdeneutralitet och är därför mycket användbart i vetenskapligt skrivande, exempelvis om du söker definitioner av olika begrepp. Uppslagsverket och ordböckerna är tillgängliga för dig som är inloggad på universitetets nätverk. 
 • Nationalencyklopedins ordböcker – här ingår NE:s version av Svensk ordbok, Svenskt språkbruk, synonymlexikon och ett antal tvåspråkiga lexikon. 
 • Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. 2003. Stockholm: Norstedts.
 • Frasbanken – drivs av Karolinska Institutet. Här finns förklaringar av viktiga termer och en bank av fraser som är vanliga i vetenskapliga texter. Du kan söka fraser för textens olika delar, från introduktion till slutsats.

Referenser och litteraturlista

 • Libris – drivs av Kungliga biblioteket. Om du är osäker på hur en referens i litteraturlistan ska utformas kan du få hjälp här. Libris är en nationell söktjänst med information om titlar som finns på svenska universitets- och forskningsbibliotek.
        Gör så här för att skapa en referens: gå till Libris, sök fram den bok du vill hänvisa till och klicka på knappen ”Skapa referens”. Då skapas en lista med bokens referens enligt några olika stilar: APA, Harvard, Oxford, Vancouver och klartext.
 • Referensguiden – Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering. Här finns exempel på hur man kan referera enligt några vanliga referensstilar: APA, Chicago, Harvard, MLA, Oxford och Vancouver.
 • Referenshanteringsprogram som EndNote, Zotero och Mendeley är bra hjälpmedel för den som skriver längre texter. Uppsala universitetsbibliotek erbjuder introduktionskurser till de här programmen.

Akademiskt skrivande och skrivprocess

 • Akademiskt skrivande – en serie videoföreläsningar som är en del av materialet i en MOOC (öppen nätbaserad kurs) om akademiskt skrivande som erbjuds vid Lunds universitet.
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna, 2021: Akademiskt läsande och skrivande. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug, 2011: Skriva för att läraSkrivande i högre utbildning. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Skrivguiden – en webbplats som ger studenter stöd i deras akademiska skrivande och tar bl.a. upp skrivprocessen, referenshantering och plagiat. Skrivguiden har utvecklats av biblioteken och skrivverkstäderna på Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet.
 • Strömquist, Siv, 2019: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 8 uppl. Malmö: Gleerups.

Språkriktighet – råd om korrekt språkbruk

 • Karlsson, Ola (red.), 2017: Svenska skrivregler. 4 uppl. (Språkrådets skrifter 22.) Stockholm: Liber.
  I Svenska skrivregler ger Språkrådet svar på skrivtekniska frågor, som t.ex. hur man korrekt använder skrivtecken som komma, kolon, snedstreck och tankstreck, citerar, källhänvisar och väljer stor eller liten bokstav.
 • Lövestam, Sara, 2020: Handbok för språkpoliser. Stockholm: Piratförlaget.
  Boken har den humoristiska utgångspunkten att den är kurslitteratur på Språkpolishögskolan. Trots denna lekfulla form behandlas språkriktighetsfrågor på ett seriöst och tillförlitligt sätt.
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC. 2001. Solna: Terminologicentrum (TNC).
 • Språkriktighetsboken. 2011. 2 uppl. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) Stockholm: Norstedt.
  Boken är en mer resonerande handbok med syftet att ge läsaren förståelse för hur språk fungerar, hur språknormer uppstår och förändras samt hur man kan argumentera i språkriktighetsfrågor.
 • Språkrådet – Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar bl.a. med språkrådgivning som gäller det svenska språket. Svar på många frågor finns i Frågelådan, men man kan också kontakta Språkrådet med egna frågor. Språkrådet arbetar även med klarspråk, dvs. att skriva myndighetstexter på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.
 • Strömquist, Siv, 2019: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. 2 uppl. Stockholm: Morfem.
 • TT-språket – TT Nyhetsbyråns samling av skrivregler, ord och begrepp. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och är användbara för en större krets av skribenter.

Uppsatshandledningar – allmänna

 • Ejvegård, Rolf, 2009: Vetenskaplig metod. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2014: Att utreda, forska och rapportera. 10 uppl. Stockholm: Liber.
  (Främst för ekonomiska utbildningar.)
 • Hartman, Sven, 2003: Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och kultur.
 • Jarrick, Arne & Josephson, Olle, 1996: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Paulsson, Ulf, 1999: Uppsatser och rapporter. Med eller utan uppdragsgivare. Lund: Studentlitteratur.
 • Strömquist, Siv, 2019: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
  (Främst för språkvetenskapliga utbildningar.)
 • Widerberg, Karin, 2003: Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar. Stockholm: Studentlitteratur.

Uppsatshandledningar – särskilda ämnen

 • Ekonomi
  Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2014: Att utreda, forska och rapportera. 10 uppl. Stockholm: Liber.
 • Idé- och lärdomshistoria och vetenskapshistoria
  Frängsmyr Tore, 1993: Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare. Uppsala.
 • Juridik
  Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, 2018: Att skriva juridik. Regler och råd. 6 uppl. Uppsala: Iustus förlag.
 • Litteraturvetenskap
  Johannesson, Eric & Skuncke, Marie-Christine, 1994: Lathund för doktorander och uppsatsförfattare. 3 uppl. Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. 
 • Medicin
  Hansson, Emma & Freccero, Carolin, 2012: Att skriva medicinsk vetenskap. En handbok. Lund: Studentlitteratur.
 • Naturvetenskap
  Meurling, Patrick, 1995: Ordbruk och bokstavsskötsel. Handledning i kommunikation och rapportskrivning för naturvetare och andra. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Naturvetenskap
  Pelger, Susanne, 2007: Kommunikation för naturvetare. Lund: Studentlitteratur.
 • Språkvetenskap
  Lagerholm, Per, 2010: Språkvetenskapliga uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Språkvetenskap
  Strömquist, Siv, 2019: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 7 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 • Teknik
  Walla, Erik & Åbjörnsson, Leif, 2004: Så skriver du bättre tekniska rapporter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Mer om skrivande och typografi

 • Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth & Edwardson, Åke, 1999: Börja skriva. 2 uppl. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Bech-Karlsen, Jo, 1999: Jag skriver, alltså är jag. En bok för fackskribenten som vill berätta. Lund: Studentlitteratur.
 • Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög, 2016: Handbok i svenska som andraspråk. 2 uppl. Malmö: NE Nationalencyklopedin.
 • Hellmark, Christer, 2004: Typografisk handbok. 5 uppl. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Renberg, Bo, 2013: Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Stenson, Per, 2001: Skriva i tjänsten. 5 uppl. Stockholm: Timbro.
Senast uppdaterad: 2022-12-08