Studenter med läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term. Den innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oberoende av varför. Svårigheterna kan bero på synproblem, språkstörning, bristfällig undervisning och annat, men också på dyslexi. Termen "specifika läs- och skrivsvårigheter" används ibland med samma innebörd som dyslexi. 

Vad är dyslexi? 

Dyslexi är en störning i kodningen av skriftspråket. Det kan inte försvinna men med systematisk övning i hur bokstäver och ljud hänger ihop kan en person med dyslexi i princip fungera som vem som helst. Dyslexi finns inom alla språk, men kan yttra sig på olika sätt. Läs mer om dyslexi på Dyslexiföreningens hemsida.

Hur yttrar sig problemen för studenter?

Allmänt

Stress kan förstärka dyslexin även om studenten har tillgång till tekniska hjälpmedel.  Exempel på en stressig situation för en student med dyslexi är t.ex. läsning av stora textmängder under tidspress.

Läsning

Läsningen går långsammare för en student med dyslexi än för andra. Den kritiska läsningen av kurslitteratur kan bli lidande, eftersom tiden går åt till att koda av innehållet. Studenter med dyslexi behöver ofta träna upp strategier för ökad läsförståelse.

Skrivande

Studenter med dyslexi kan ha svårt att komma igång med skrivuppgifter och svårt att strukturera en text. Texterna kan bli oprecisa och oklara, eftersom terminologi och uttryckssätt som är mindre vanliga i vardagsspråket kan ta längre tid att nöta in. Stavningen av sammansatta och långa ord kan vara svår att minnas. Ibland hoppar studenter med dyslexi över tankeled när de skriver.

Grupparbeten

Gruppuppgifter kan innebära läsning av texter med kort förberedelsetid och kan därför skapa stress, då studenter jämför sig med varandra.

Examinationer

Examinationer innebär krav på läsning och tolkning av stora mängder text under tidspress, vilket många studenter med dyslexi har dåliga erfarenheter av.

Råd till lärare

Allmänt

Tänk på att studenter med dyslexi har olika behov och önskemål. För vissa är det viktigt med kompensatoriskt stöd under hela studietiden. Andra behöver stöd någon enstaka gång.

Det som underlättar för studenter med dyslexi är i de flesta fall bra också för övriga studenter.

Har du frågor om läs- och skrivsvårigheter, vänd dig till universitetets samordnare för studenter med funktionshinder samordnare@uu.se eller Språkverkstadens dyslexipedagog kristina.asker@nordiska.uu.se.

Inför studierna

Uppmuntra studenter vid kursstart att kontakta dig om de har särskilda behov eller önskemål.

Många studenter med läs- och skrivsvårigheter känner inte till att de kan få stöd. Tala om för dem som uppger att de har problem att de kan kontakta universitets samordnare för stöd till studenter med funktionshinder. Telefon 018-471 1877 eller e-post: samordnare@uadm.uu.se

Kursmaterial

Ge information om aktuella litteraturlistor i god tid. Om boken inte finns inläst är produktionstiden minst två månader. Det är därför viktigt att kurslitteratur fastställs i god tid före kursstart och att böcker inte byts ut med kort varsel.

Annat material som t ex kompendier och artiklar måste universitetet göra tillgängligt och här är institutionens medverkan viktig. Med dagens teknik finns olika lösningar och en dialog med studenten är nödvändig. Om kursmaterial måste läsas in ska kontaktpersonen på ämnesbiblioteket kontaktas. Information om universitetsbibliotekets stöd för studenter med läsnedsättning finns på Universitetsbibliotekets webbsida.

Lägg ut egna kompendier och annat material på Studentportalen i god tid. Texter i elektronisk form kan läsas med hjälp av talsyntes. Gör inte om filer till pdf-format i onödan. Andra format är ofta enklare för studenten att hantera.

Se till att texter är tydligt kopierade, med lagom stor stil, breda marginaler och tydlig styckeindelning.   

Föreläsningar, seminarier och lektioner

Presentera gärna upplägget i inledningen till en föreläsning eller ett seminarium.

Dela aldrig ut text, som ska läsas och sedan bearbetas eller diskuteras vid samma tillfälle. En student med dyslexi kommer med största sannolikhet inte att hinna läsa klart.

Undvik att utsätta studenter för att läsa högt helt oförberett.

Strukturera ditt skrivande på tavlan och sudda inte ut för snabbt.

Lämna ut anteckningar, OH-bilder och presentationer före en föreläsning.

Erbjud möjlighet för studenten att spela in föreläsningar. Inspelningarna får endast användas för enskilt bruk. God teknik finns som kan vara till stor hjälp för studenter med dyslexi, t.ex. så kallade Smartpens med inspelningsfunktion. Av denna anledning bör du använda mikrofon i föreläsningssalen.

Tänk på att ta regelbundna pauser. Det är extra viktigt för dyslektiker.

Examination

Erbjud förlängd examinationstid för studenter med dyslexi.

Erbjud annan examinationsform, till exempel muntlig, där så är möjligt.

Erbjud möjlighet att sitta i enskilt rum och att använda dator med talsyntes och rättstavningsprogram vid examination.