Litteratur om skrivhandledning

Allmänt om skriv- och uppsatshandledning

Booth, Wayne C. m.fl. 2019 (andra rev. upplagan): Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt, Lund: Studentlitteratur.

En bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller ett större vetenskapligt arbete. I boken beskrivs hur man formulerar en intressant och relevant frågeställning, hur man söker och hanterar källor (digitala som analoga), samt hur man formulerar stöd för sina åsikter och slutsatser.

Björk, Lennart & Räisänen, Christine 2003 (tredje rev. upplagan): Academic Writing. A University Writing Course, Lund: Studentlitteratur.

En guidning i processinriktat skrivande i de texttyper och genrer som är vanligast på universitetet. Riktad till studenter men kan med fördel också läsas av lärare och handledare.

Løkensgard Hoel, Torlaug, 2010: Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter, Lund: Studentlitteratur.

Presenterar forskning, konkreta tips för skrivprocessen, skrivkompetens, textkulturer, skrivteknik, feedback och skrivblockeringar för handledare, lärare och studenter. 

Pelger, Susanne och Santesson, Sara, 2012: Retorik for naturvetare: Skrivande som fördjupar lärandet, Lund: Studentlitteratur.

Om integrering av skrivträning i naturvetenskaplig utbildning; populärvetenskapligt skrivande, konkreta skrivuppgifter, råd om textrespons och responsgrupper.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, 2018 (uppl 4): Att skriva en bra uppsats, Stockholm: Liber.

Omfattande handbok för både lärare och studenter, framför allt studenter som skriver på kandidat- och magisternivå. Kan användas som uppslagsbok.


Skrivhandledning vid läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar, 2013 (andra uppl.): Dyslexi från teori till praktik, Stockholm: Natur & Kultur.

Ger en djupare förståelse för vad dyslexi är och presenterar pedagogiska åtgärder som underlättar för dyslektiker. 

Ingvar, Martin, 2008: En liten bok om dyslexi, Stockholm: Natur & Kultur.

Förklarar på ett lättförståeligt sätt vad dyslexi är och hur personer med dyslexi bör arbeta med sitt funktionshinder.