Vad är en responsgrupp?

En responsgrupp har som uppgift att ge återkoppling på en text (eller flera texter) skriven av en (eller flera) av medlemmarna i gruppen. Genom en responsgrupp ges en skribent möjligheten att få feedback på sin text som kan användas för att revidera texten. 

Hur arbetar man med responsgrupper?

Även om respons på texter kan ges endast i skriftlig form, finns det en hel del fördelar med att medlemmarna i gruppen träffas för att diskutera en text som de alla läst i förväg. Skriftliga kommentarer kan ofta uppfattas som hårdare än muntliga. Om en text diskuteras muntligt får dessutom skribenten en chans att ställa frågor och det kan bli en diskussion kring texten, snarare än att responsgivarna talar om för skribenten hur texten bör ändras. 

Vad exakt diskussionen ska handla om i en responsgrupp kan variera beroende på i vilket stadie texten är. Vanligtvis ger man respons på en relativt färdig text, men det går lika bra att diskutera en text som befinner sig i ett tidigt stadium av skrivprocessen. I så fall är det kanske inte någon större idé att prata om dispositionen, men det kan vara givande att diskutera syftet med texten, till exempel. Oavsett vilket stadie texten befinner sig i bör diskussionen i en responsgrupp främst handla om övergripande aspekter av texten, som syfte, disposition och logiska resonemang, snarare än stavning och grammatik.

Förslag på frågor som kan diskuteras i en responsgrupp

Textinnehåll 

 • Framgår det tydligt vad huvudfokus i texten är?
 • Är det tydligt vilken typ av text det är? Är det en argumenterande text (d.v.s. försöker den övertyga läsaren om något)? Är det en diskuterande text (d.v.s. presenterar den olika perspektiv och idéer kring ett ämne)? Är det en beskrivande text? Är det kanske en kombination?
 • Är allt som tas upp i texten relevant?
 • Finns det något som du tycker fattas i texten? 
 • Finns det avsnitt i texten som är förvirrande? 
 • Finns det tillräckligt med exempel i texten? 

Disposition och stil

 • Talar inledningen tydligt om vad textens syfte är? 
 • Speglar inledningen innehållet i resten av texten?
 • Får inledningen dig att vilja läsa vidare? 
 • Innehåller varje stycke ett resonemang (och inte flera)? 
 • Presenteras olika idéer/resonemang i en logisk ordningsföljd?
 • Är styckena placerade i en logisk ordningsföljd? 
 • Har andrahandskällor använts på relevanta ställen i texten?
 • Framgår det tydligt när andrahandskällor har använts? 
 • Är källhänvisningarna tydliga och korrekta?
 • Är bibliografin korrekt?
 • Finns det en sammanfattning i slutet av texten som summerar de viktigaste punkterna som tagits upp?

Responsformulär

Ett alternativ till att ge studenterna en lista med frågor att ta upp under responsträffen är att be dem fylla i ett responsformulär, som de kan använda som diskussionsunderlag. En fördel med ett responsformulär är att man som lärare kan se till att responsen handlar om det den är tänkt att handla om. En nackdel kan vara att studenterna väljer att endast kryssa i rutorna utan att reflektera och inte ger varandra några utförligare kommentarer.