Svenska som andraspråk

Alla studenter förväntas skriva vetenskapliga texter. För studenter med svenska som andraspråk kan det ibland vara svårare och mer tidskrävande än för studenter som har svenska som modersmål, men man bör vara försiktig med att generalisera – detta är ingen homogen grupp, lika lite som studenter med svenska som modersmål är en homogen grupp.

Vad ska du tänka på som lärare

Att läsa litteratur

För en student med svenska som andraspråk kan det ta tid att läsa kurslitteratur och referensmaterial till en uppsats. Det gäller texter på svenska, men även engelska då studenten möts av ytterligare ett främmande språk. Förlängd inlämningstid och flera handledningstillfällen kan underlätta för studenten.  

Att tolka instruktioner  

Skrivinstruktioner och annat material innehåller ofta formuleringar som är självklara för lärare, handledare och en majoritet av studenterna. Även här kan andraspråksstudenter stöta på ord och uttryck som inte är självklara för dem. Det kan gälla skillnaden mellan ord som bakgrund, inledning och sammandrag men också vad som avses med plagiat och kopiering.  

Inte bara språk  

Tolkningar påverkas inte bara av studentens kunskaper i svenska. En kulturell skillnad kan finnas t.ex. i synen på vad som är kopiering. I vissa kulturer krävs att man så ordagrant som möjligt ska återge inläst litteratur och inte ”förvanska” den med egna formuleringar, till skillnad från den referatteknik som lärs ut vid svenska universitet.

Handledning på flera nivåer

För studenter med annat modersmål än svenska krävs ofta handledning på en språkgranskande nivå (satser, ordval, rättstavning osv), samtidigt som Språkverkstadens handledare  också ger handledning vad gäller syfte, mottagare, innehåll och organisering av innehållet. På samma sätt kan studentens ämneshandledare kommentera alla nivåer.

Handledning – ett inlärningstillfälle

Ett besök på Språkverkstaden innebär inte att handledaren korrekturläser studentens text. Handledningen ses istället som ett inlärningstillfälle, för utveckling av studentens skrivande. Handledaren kan upptäcka typiska språkliga drag för andraspråkstalare, till exempel problem med ordföljd. Genom att påvisa dessa får studenten hjälp att i fortsättningen själv korrigera liknande fel.

Hjälp till självhjälp

Det är viktigt att studenten arbetar vidare med sin text efter handledningstillfället, utifrån de råd som handledaren gett. Språkverkstaden och handledaren på institutionen har samma mål – att göra studenten så pass medveten om sitt språk, att hon eller han själv kan arbeta vidare och utvecklas.