Litteratur om skrivande

Nedan finner du ett urval av böcker som kan ge dig hjälp, tips och inspiration i ditt skrivande. Böckerna finns vanligtvis att låna på bibliotek.

Skrivhandledningar, skrivråd

 • Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug, 2002: Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
 • Skrivregler för svenska och engelska från TNC. 2001. Terminologicentrum TNC.
 • Strömquist, Siv, 2005: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 4 omarb. uppl. Malmö.
 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. 3:e upplagan 2008. Liber Stockholm.
 • SAOL: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 12:e upplagan 1998.
 • Språkriktighetsboken. 2005. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.)
 • Svenskt språkbruk Ordbok över konstruktioner och fraser. 2003. Norstedts. Stockholm.

Uppsatshandledningar – allmänna

 • Strömquist, Siv, 2003: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 3 uppl. Uppsala. (Främst språkvetenskap.)
 • Ejvegård, Rolf, 1996: Vetenskaplig metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 2001: Att utreda, forska och rapportera. 7 uppl. Malmö: Liber Ekonomi. (Främst ekonomiska utbildningar.)
 • Hartman, Sven, 2003: Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur och kultur.
 • Jarrick, Arne & Josephson, Olle, 1996: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Paulsson, Ulf, 1999: Uppsatser och rapporter. Med eller utan uppdragsgivare. Lund: Studentlitteratur.
 • Widerberg, Karin, 2003: Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar. Stockholm: Studentlitteratur.

Uppsatshandledningar – särskilda ämnen

 • Frängsmyr Tore, 1993: Liten handbok för avhandlings- och uppsatsskrivare. Uppsala. (Främst för vetenskapshistoriker och för idé- och lärdomshistoriker.)
 • Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, 2006: Att skriva juridik. Regler och råd. 4 uppl. Uppsala: Iustus förlag.
 • Johannesson, Eric & Skuncke, Marie-Christine, 1991: Lathund för doktorander och uppsatsförfattare. 2 uppl. Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. Uppsala.
 • Lagerholm, Per, 2005: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
 • Meurling, Patrick, 1995: Ordbruk och bokstavsskötsel. Handledning i kommunikation och rapportskrivning för naturvetare och andra. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
 • Pelger, Susanne, 2007: Kommunikation för naturvetare. Lund: Studentlitteratur.
 • Walla, Erik, 1990: Så skriver du bättre tekniska rapporter. Lund: Studentlitteratur.

Övrigt

 • Andersson-Ek, Per, Andréasson, Kenth & Edwardson, Åke, 1999: Börja skriva. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Bech-Karlsen, Jo, 1999: Jag skriver alltså är jag. En bok för fackskribenten som vill berätta. Lund: Studentlitteratur.
 • Garlén, Claes & Sundberg, Gunlög, 2008: Handbok i svenska som andraspråk. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
 • Hellmark, Christer, 1998: Typografisk handbok. Stockholm: Ordfront förlag.
 • Renberg, Bo, 2004: Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.
 • Stenson, Per, 2001: Skriva i tjänsten. 5 uppl. Stockholm: Timbro.